Download pdf file

Algemene voorwaarden van AlterWeb

artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AlterWeb en de gebruiker van de diensten/producten van AlterWeb indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden word afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AlterWeb, voor de uitvoering waarvan door AlterWeb derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van AlterWeb en zijn directie.
 4. Als in de voorwaarden gesproken word over "de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb" dan word de (rechts)persoon en/of klant bedoeld die in de breedste zin van het woord gebruik maakt, heeft gemaakt of gaat maken in de toekomst van één of meerdere diensten en/of producten van AlterWeb of een van de andere handelsnamen die door AlterWeb gebruikt worden. Hierin word geen verschil gemaakt voor (een) betaalde of onbetaalde dienst(en)/product(en).
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AlterWeb en de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien AlterWeb niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AlterWeb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van AlterWeb zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. AlterWeb kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is AlterWeb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AlterWeb anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht AlterWeb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 - Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen AlterWeb en de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb, AlterWeb derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AlterWeb dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. AlterWeb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. AlterWeb heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door AlterWeb of door AlterWeb ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb of een door de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb aangewezen locatie, draagt de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb over op het moment waarop zaken aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb ter beschikking staan.
 6. AlterWeb is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan AlterWeb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AlterWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AlterWeb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AlterWeb zijn verstrekt, heeft AlterWeb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in rekening te brengen.
 9. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de gebruiker va de diensten van AlterWeb de gegevens aan AlterWeb ter beschikking heeft gesteld. AlterWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AlterWeb is uitgegaan van door de gebruiker van AlterWeb verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de gebruiker van de diensten van AlterWeb, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AlterWeb zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AlterWeb gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AlterWeb bevoegde persoon en de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van AlterWeb op en is voor de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AlterWeb een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens AlterWeb gehouden is, dan is de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van AlterWeb daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien AlterWeb met de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is AlterWeb niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij AlterWeb:
  • alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit tevoeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op AlterWeb rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. AlterWeb is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst AlterWeb ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb de verplichtingen niet zal nakomen, indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb niet langer van AlterWeb kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is AlterWeb bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AlterWeb kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AlterWeb op de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb onmiddellijk opeisbaar. Indien AlterWeb de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien AlterWeb tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb toerekenbaar is, is AlterWeb gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is AlterWeb gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de gebruiker van de diensten van AlterWeb, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker van de diensten van AlterWeb, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AlterWeb vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AlterWeb op de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in rekening worden gebracht.

artikel 5 - Overmacht

 1. AlterWeb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AlterWeb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AlterWeb niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AlterWeb of van derden daaronder begrepen. AlterWeb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AlterWeb zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. AlterWeb kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel AlterWeb ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AlterWeb gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AlterWeb aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door AlterWeb aangegeven. AlterWeb is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb van rechtswege in verzuim. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. AlterWeb heeft het recht de door de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. AlterWeb kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AlterWeb kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AlterWeb verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien AlterWeb echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb worden verhaald. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst AlterWeb geleverde blijft eigendom van AlterWeb totdat de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb alle verplichtingen uit de met AlterWeb gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door AlterWeb geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AlterWeb veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb verplicht om AlterWeb daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AlterWeb ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is AlterWeb gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zich er jegens AlterWeb bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval AlterWeb zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AlterWeb en door AlterWeb aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AlterWeb zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door AlterWeb te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. AlterWeb kan in dat geval andere garantieen andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door AlterWeb verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AlterWeb, de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWebof derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AlterWeb geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan AlterWeb te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan AlterWeb te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat AlterWeb in staat is adequaat te reageren. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb dient AlterWeb in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij AlterWeb opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal AlterWeb de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de gebruiker van de diensten van AlterWeb, ter keuze van AlterWeb, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWebvoldoen. In geval van vervanging is de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb gehouden om de vervangen zaak aan AlterWeb te retourneren en de eigendom daarover aan AlterWeb te verschaffen, tenzij AlterWeb anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AlterWeb daardoor gevallen, integraal voor rekening van de gebruiker van de diensten van AlterWeb.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens AlterWeb en de door AlterWeb bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Indien AlterWeb aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. AlterWeb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AlterWeb is uitgegaan van door of namens de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien AlterWeb aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AlterWeb beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van AlterWeb is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. AlterWeb is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AlterWeb aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AlterWeb toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. AlterWeb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AlterWeb of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 - Vrijwaring

 1. De gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb vrijwaart AlterWeb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan AlterWeb toerekenbaar is. Indien AlterWeb uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb gehouden AlterWeb zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AlterWeb, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AlterWeb en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker van de diensten van AlterWeb.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

 1. AlterWeb behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. AlterWeb heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AlterWeb partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van AlterWeb is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft AlterWeb het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden en de wijzigingen hierin zijn steeds te vinden op www.alterweb.nl/algemene-voorwaarden.
 2. Naast deze voorwaarden zijn op sommige diensten / producten zoals maar niet uitsluitend hosting ook aanvullende voorwaarden van kracht. Deze zijn te vinden op www.alterweb.nl/aanvullende-voorwaarden.
 3. Mochten door wat voor reden dan ook de algemene voorwaarden en/of de aanvullende voorwaarden niet te vinden zijn zoals aangegeven in artikel 13.1 en 13.2 dan dient de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb direct contact met AlterWeb op te nemen zodat AlterWeb de voorwaarden aan de gebruiker van de dienst(en)/product(en) van AlterWeb kan verstrekken.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Download pdf file