Download pdf file

Aanvullende voorwaarden voor hosting van AlterWeb

artikel h1 - Definities

 1. Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.
 2. Onder gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.
 3. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele klant van AlterWeb

artikel h2 - Bepalingen hostingpakket

 1. Het hostingpakket word opgebouwd uit een aantal limieten:
  • Webruimte: Het aantal MB aan opslagruimte op de server voor bestanden.
  • Databaseruimte: Het aantal MB aan opslagruimte voor de database.
  • Webserverbelasting: Het aantal BPU (rekeneenheid voor de gebruikte resources) van de server.
  • Databaseserverbelasting: Het aantal BPU (rekeneenheid voor de gebruikte resources) van de server.
  • Dataverkeer: Het aantal MB dat geupload en/of gedownload word.
  • Aantal databases: Het aantal databases dat gebruikt kan worden.
  • E-mailruimte: Het aantal MB aan opslagruimte op de server voor emails (incl. bijlage).
  • Aantal mailboxen: Het aantal gebruikers dat een eigen mailbox kan gebruiken.
  Hoe de limieten opgebouwd zijn per hostingpakket is te vinden op http://www.alterweb.nl/hosting/limieten.
 2. Bij overschrijding van de limieten word een bijbetaling in rekening gebracht. Hoe hoog deze bijbetaling is hangt af van de grootte van de overschrijding. Een overzicht van hoe de bijbetalingen zijn opgebouwd kunt u vinden op http://www.alterweb.nl/hosting/limieten.
 3. AlterWeb is niet verantwoordelijk voor het overschrijden van de limieten. De klant van AlterWeb word geacht het verbruik in de gaten te houden en eventueel aan te passen om bijbetalingen achteraf te verkomen.

artikel h3 - Financieel

 1. Het overeengekomen bedrag voor de hosting dient (voorafgaand aan de contractperiode) volgens de in de algemene voorwaarden beschreven wijze te worden betaald (zie artikel 6).
 2. Bijbetalingen i.v.m. overschrijding van de limieten worden aan het eind van de maand berekend en gefactureerd. Deze facturen dienen volgens de in de algemene voorwaarden beschreven wijze te worden betaald (zie artikel 6).

artikel h4 - Aansprakelijkheid

 1. AlterWeb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarvoor de klant van AlterWeb of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van de klant van AlterWeb bedient van de toegang tot het Internet.
 2. De klant van AlterWeb is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
 3. AlterWeb laat door derden back-ups maken van de database en van de bestanden op de server. AlterWeb is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade in het geval van falen of onjuistheid van deze back-ups.
 4. AlterWeb is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door de partner van AlterWeb die de hosting technisch verzorgt.
 5. AlterWeb is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade op welke wijze dan ook in geval van overmacht. Hieronder worden ook maar niet uitsluitend gerekend: rampen, aanvallen op de server door hackers, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van AlterWeb en/of diens partner liggen.
 6. AlterWeb is niet aansprakelijk voor de aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem
 7. AlterWeb is niet aansprakelijk voor de verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
 8. AlterWeb is niet aansprakelijk voor de situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin AlterWeb en/of de partner van AlterWeb redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
 9. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan AlterWeb, schade aan zaken van de klant van AlterWeb is veroorzaakt, zal AlterWeb per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan het door de klant van AlterWeb periodiek verschuldigde som.
 10. Schade dient binnen 30 dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan schriftelijk bij AlterWeb gemeld te worden. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van AlterWeb is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant van AlterWeb aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AlterWeb of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel h5 - Gebruik van het systeem

 1. Het is de klant van AlterWeb niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens, de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het Internet of het systeem anderszins; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen ;
  • de verspreiding van pornografisch materiaal
 2. Het is de de klant van AlterWeb niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen.
 3. De informatie die de klant van AlterWeb voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf-)regulerende instanties.
 4. Bij overtreding van een van de regels genoemd in dit artikel kan AlterWeb zijn dienstverlening per direct stoppen zonder voorafgaande waarschuwing en de gemaakte kosten door overtreding en de gewerkte uren om dit ongedaan te maken dan wel de schade tot een minimum te beperken op de klant van AlterWeb verhalen.

artikel h6 - Overige overeenkomsten

 1. Ondertekende van de overeenkomst / de klant van AlterWeb gaat akkoord met het uitvoeren van updates en wijzigingen ten behoeven van de veiligheid van de website tijdens de periode dat de hosting bij AlterWeb is ondergebracht tegen het standaard of het overeengekomen uurtarief. Dit ter bescherming van de server.
 2. Het hostingpakket/contract zal telkens na het aflopen van de contractperiode automatisch worden verlengd met een zelfde periode tot het moment dat het hostingpakket /contract is opgezegd.
 3. De opzegging van het contract dient schriftelijk te gebeuren bij AlterWeb, minimaal 1 maand voor het einde van het contract.
 4. AlterWeb is een tussenpersoon voor de hosting . De hosting wordt ondergebracht bij een partner van AlterWeb. Alle communicatie over de hosting zal in eerste instantie lopen tussen AlterWeb en de klant van AlterWeb. Slecht na toestemming van AlterWeb kan de klant van AlterWeb contact opnemen met de partner van AlterWeb over de via AlterWeb afgesloten hosting.
 5. AlterWeb is gemachtigd de hosting tegen dezelfde voorwaarden elders onder te brengen zonder dat het contract hiermee vervalt indien AlterWeb dit nodig acht.
 6. Ondertekende van de overeenkomst / de klant van AlterWeb verklaart door ondertekening eigenaar te zijn van alle op de overeenkomst vermelde domeinnamen.
 7. Ondertekende van de overeenkomst / de klant van AlterWeb geeft AlterWeb toestemming alle domeinnamen die worden vernoemd op de overeenkomst te verhuizen naar de partner van AlterWeb indien deze daar nog niet ondergebracht zijn. De domeinnamen zullen eigendom blijven van de ondertekende van de overeenkomst / klant van AlterWeb.

artikel h7 - Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Mocht u deze niet hierbij aantreffen dan kunt u deze vinden op http://www.alterweb.nl/algemene-voorwaarden.
 2. Als een of meerdere punten binnen deze uitbreiding in strijd is met de algemene voorwaarde van AlterWeb of de Nederlandse wet zal alleen dit punt of zullen alleen deze punten vervallen uit de uitbreiding op de algemene voorwaarden.
Download pdf file